Question. Fatwa kazi khan is the authentic fatwa of which sect?
  1. Fiqah Hanbali
  2. Fiqah Shafi
  3. Fiqah Hanfia
  4. Fiqah Jafriya