Question. “Yusuf Zulekan” is a _________ love Story.
  1. Punjabi
  2. Sindhi
  3. Balochi
  4. Urdu